ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง


dot dot


QR

วิธีการขอรับ username และ password ของ wi-Fi by TrueMove

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจ WiFi by TrueMove H

1. แพ็กเกจ WiFi by TrueMove H ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) นี้ สำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Post Pay) และระบบเติมเงิน (Pre Pay) ในนามบุคคลธรรมดา  ทั้งนี้ สามารถสมัครใช้บริการได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและจะสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้ จนถึงวันสิ้นสุดรอบบิลการใช้บริการของผู้ใช้บริการแต่ละรายภายในเดือน กรกฎาคม 2556 เท่านั้น

2. วิธีการสมัครใช้บริการ
     2.1    ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ โดย โทร *9000 (ไม่คิดค่าบริการ) หรือผ่านบริการส่งข้อความสั้น  (SMS) ที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้
เท่านั้น และ
     2.2    ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้แพ็กเกจ WiFi by TrueMove H นี้ ได้หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น

3.  อัตราค่าใช้บริการ 
     3.1.  แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่ายรายชั่วโมง :  คิดอัตราค่าใช้บริการชั่วโมงละ 39 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi   (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ หากใช้บริการเกินกว่าเวลาที่ได้รับข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น หนึ่งนาที หรือ ตามอัตราในรายการส่งเสริมการขาย หรือแพ็กเกจอื่นใดที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
     3.2  แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่าย 1 วันไม่อั้น :  คิดอัตราค่าใช้บริการวันละ 69 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) ไม่จำกัดจำนวน เป็นเวลา 1 วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการจนถึง 24.00 นาฬิกาของวันที่สมัครเท่านั้น หากใช้บริการเกินกว่าเวลาที่ได้รับข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น หนึ่งนาที หรือ ตามอัตราในรายการส่งเสริมการขาย หรือแพ็กเกจอื่นใดที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
     3.3    แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่าย 1 เดือน ไม่อั้น : คิดอัตราค่าใช้บริการเดือนละ 100 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) ไม่จำกัดจำนวน เป็นเวลา 1   เดือน ( 30 วัน ) 
            3.3.1    สำหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน (Post pay) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในแพ็คเกจนี้ได้ ภายในระยะเวลา 30วัน(หรือ 28 หรือ 29วัน) ตามรอบบิล ยกเว้นในรอบบิลแรก คิดอัตราค่าใช้บริการตามระยะเวลาที่มีการใช้จริง (Prorated)
การคิดค่าบริการในเดือนถัดไปจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการจะได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบบิล/รอบปฏิทินนั้นๆ
เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการในแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติแล้ว แพ็กเกจนั้นจะมีผลยกเลิกและคิดค่าบริการแพ็กเกจใหม่เมื่อสิ้นรอบบิล/รอบ ปฏิทินถัดไป
            3.3.2    สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre pay) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในแพ็คเกจได้ภายในระยะเวลา 30วันตามรอบปฏิทิน นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเป็นต้นไป
        การคิดค่าบริการในเดือนถัดไปจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการในแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติแล้ว แพ็กเกจนั้นจะใช้ได้จนถึง 30 วันนับจากวันที่คิดค่าบริการอัตโนมัติครั้งล่าสุด

4.  อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.     ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะการบริการข้อมูลตามที่ระบุ ไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟตามปกติ หรือค่าบริการอื่นๆ เช่น True Move Assistant, True World, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ SMS/MMS, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
     
6. สำหรับบริการ WiFi by TrueMove H ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username และทางระบบ จะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi นี้สามารถใช้งานได้เพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านั้น

7.  ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H นี้สามารถรับ/ส่งสัญญาณได้สูงสุด 8 - 100 Mbps. ต่อ 1 WiFi Account โดยความเร็วในการให้บริการ WiFi ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งาน ณ จุดที่ใช้งานและอุปกรณ์ที่รองรับ ทั้งนี้ความเร็วอาจลดลงหรือไม่สามารถให้บริการได้หากใช้บริการในสถานที่ซึ่ง ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ 

8.  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ 1331 หรือ โทร *9000 หรือ พิมพ์ w ส่งไปที่ 9789

9.  กรณีผู้ใช้บริการเลือกสมัครใช้บริการแพ็กเกจ WiFi แบบไม่อั้น ตามข้อ 3.2, หรือ 3.3 แล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัคร แพ็กเกจเหมาจ่าย แบบไม่อั้น ตามข้อ 3.2, หรือ 3.3 เพิ่มได้จนกว่าระยะเวลาของแพ็กเกจ WiFi แบบไม่อั้น ที่ได้ สมัครใช้บริการไว้จะสิ้นสุดลง

10. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Post Pay) จะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็คเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (Postpay)

11. ผู้ใช้บริการ  WiFi by TrueMove H  มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษา password   ของตนเองเป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการ ใช้บริการ ทรูมูฟ เอชและทรู อินเทอร์เน็ตขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการ ลักลอบนำ username และ password  ของผู้ใช้บริการไปใช้ดังกล่าว

12.  ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนสมัครใช้บริการนี้

13.  การเชื่อมต่อระบบ WiFi by TrueMove H ของ ทรู อินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตั้งค่า และติดตั้งระบบก่อนใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตั้ง ระบบได้ที่ 1331 หรือ 02-900-9000 กด 89

14. ในระหว่างการให้บริการ WiFi by TrueMove H อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

15.     ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯ ในพื้นที่ที่มี WiFi by TrueMove H hotspots ทั่วประเทศ ตลอดจนพื้นที่ที่มี KSC hotspot ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (“KSC”) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ WiFi by TrueMove H ได้ที่
www.truewifi.net หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0-2900-9000 กด 89 และสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ KSC ได้ที่ www.ksc.co.th
 
16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 30 นาที (Idle Time Out) ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ 

17. ทรูมูฟ เอช และทรู อินเทอร์เน็ตจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi by TrueMove H ของทรู อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความ ปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบป้องกันไวรัส)

18. ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้

19. ทรูมูฟ เอช และทรู อินเทอร์เน็ตสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็กเกจนี้ในกรณีที่มีการประกาศใช้หรือมี การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

20. ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามแพ็กเกจนี้ หากทรูมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอแพ็กเกจ นี้หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือ การไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้

21.    ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของแพ็กเกจนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ผ่านทางช่องทางที่ทรูมูฟ เอชพิจารณาเห็นสมควร

22.    สิทธิใดๆ ในแพ็กเกจการใช้บริการข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

23.    "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตุประสงค์เพื่อการสื่อสาร เฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟ เอช  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน  หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย  หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

        หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา  ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ  หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไป ใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.)    ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการหรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือ เชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ ทรูมูฟ เอชไม่ว่าในทางใดๆ  หรือ
(2.)     ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล  หรือ
(3.)     ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

24. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่างๆ ของ ทรูมูฟ ใน
www.truemove-h.com หรือสอบถาม 1331

25. บริการฯ นี้ เป็นบริการแบบสาธารณะและแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ ใช้งานอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการกับจุดติดตั้ง สัญญาณWiFi ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งสัญญาณWiFi และระบบสัญญาณWiFiอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ การติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ Server และ Routerของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งาน ดังนั้น บริษัทฯจะไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่าอัตราความเร็วที่ผู้ใช้บริการได้รับจะ เท่ากับความเร็วที่กำหนดไว้

26.  ตรวจสอบรายละเอียดและพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H เพิ่มเติมได้ที่
www.truewifi.net หรือสอบถาม 02-900-9000 กด 89

 Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4030
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/34-36 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-255-529

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com