ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง
 dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


www.facebook.com/siamsim.pptimeLive Chat Software for Website

QR
วิธีการขอรับ username และ password ของ wi-Fi by TrueMove

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจ WiFi by TrueMove H

1. แพ็กเกจ WiFi by TrueMove H ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) นี้ สำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Post Pay) และระบบเติมเงิน (Pre Pay) ในนามบุคคลธรรมดา  ทั้งนี้ สามารถสมัครใช้บริการได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและจะสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้ จนถึงวันสิ้นสุดรอบบิลการใช้บริการของผู้ใช้บริการแต่ละรายภายในเดือน กรกฎาคม 2556 เท่านั้น

2. วิธีการสมัครใช้บริการ
     2.1    ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ โดย โทร *9000 (ไม่คิดค่าบริการ) หรือผ่านบริการส่งข้อความสั้น  (SMS) ที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้
เท่านั้น และ
     2.2    ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้แพ็กเกจ WiFi by TrueMove H นี้ ได้หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น

3.  อัตราค่าใช้บริการ 
     3.1.  แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่ายรายชั่วโมง :  คิดอัตราค่าใช้บริการชั่วโมงละ 39 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi   (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ หากใช้บริการเกินกว่าเวลาที่ได้รับข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น หนึ่งนาที หรือ ตามอัตราในรายการส่งเสริมการขาย หรือแพ็กเกจอื่นใดที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
     3.2  แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่าย 1 วันไม่อั้น :  คิดอัตราค่าใช้บริการวันละ 69 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) ไม่จำกัดจำนวน เป็นเวลา 1 วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการจนถึง 24.00 นาฬิกาของวันที่สมัครเท่านั้น หากใช้บริการเกินกว่าเวลาที่ได้รับข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น หนึ่งนาที หรือ ตามอัตราในรายการส่งเสริมการขาย หรือแพ็กเกจอื่นใดที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
     3.3    แพ็กเกจ WiFi เหมาจ่าย 1 เดือน ไม่อั้น : คิดอัตราค่าใช้บริการเดือนละ 100 บาท  รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 8 - 100 Mbps) ไม่จำกัดจำนวน เป็นเวลา 1   เดือน ( 30 วัน ) 
            3.3.1    สำหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน (Post pay) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในแพ็คเกจนี้ได้ ภายในระยะเวลา 30วัน(หรือ 28 หรือ 29วัน) ตามรอบบิล ยกเว้นในรอบบิลแรก คิดอัตราค่าใช้บริการตามระยะเวลาที่มีการใช้จริง (Prorated)
การคิดค่าบริการในเดือนถัดไปจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการจะได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบบิล/รอบปฏิทินนั้นๆ
เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการในแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติแล้ว แพ็กเกจนั้นจะมีผลยกเลิกและคิดค่าบริการแพ็กเกจใหม่เมื่อสิ้นรอบบิล/รอบ ปฏิทินถัดไป
            3.3.2    สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre pay) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในแพ็คเกจได้ภายในระยะเวลา 30วันตามรอบปฏิทิน นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเป็นต้นไป
        การคิดค่าบริการในเดือนถัดไปจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการในแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติแล้ว แพ็กเกจนั้นจะใช้ได้จนถึง 30 วันนับจากวันที่คิดค่าบริการอัตโนมัติครั้งล่าสุด

4.  อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.     ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะการบริการข้อมูลตามที่ระบุ ไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟตามปกติ หรือค่าบริการอื่นๆ เช่น True Move Assistant, True World, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ SMS/MMS, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
     
6. สำหรับบริการ WiFi by TrueMove H ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username และทางระบบ จะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi นี้สามารถใช้งานได้เพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านั้น

7.  ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H นี้สามารถรับ/ส่งสัญญาณได้สูงสุด 8 - 100 Mbps. ต่อ 1 WiFi Account โดยความเร็วในการให้บริการ WiFi ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งาน ณ จุดที่ใช้งานและอุปกรณ์ที่รองรับ ทั้งนี้ความเร็วอาจลดลงหรือไม่สามารถให้บริการได้หากใช้บริการในสถานที่ซึ่ง ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ 

8.  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ 1331 หรือ โทร *9000 หรือ พิมพ์ w ส่งไปที่ 9789

9.  กรณีผู้ใช้บริการเลือกสมัครใช้บริการแพ็กเกจ WiFi แบบไม่อั้น ตามข้อ 3.2, หรือ 3.3 แล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัคร แพ็กเกจเหมาจ่าย แบบไม่อั้น ตามข้อ 3.2, หรือ 3.3 เพิ่มได้จนกว่าระยะเวลาของแพ็กเกจ WiFi แบบไม่อั้น ที่ได้ สมัครใช้บริการไว้จะสิ้นสุดลง

10. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Post Pay) จะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็คเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (Postpay)

11. ผู้ใช้บริการ  WiFi by TrueMove H  มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษา password   ของตนเองเป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการ ใช้บริการ ทรูมูฟ เอชและทรู อินเทอร์เน็ตขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการ ลักลอบนำ username และ password  ของผู้ใช้บริการไปใช้ดังกล่าว

12.  ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนสมัครใช้บริการนี้

13.  การเชื่อมต่อระบบ WiFi by TrueMove H ของ ทรู อินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตั้งค่า และติดตั้งระบบก่อนใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตั้ง ระบบได้ที่ 1331 หรือ 02-900-9000 กด 89

14. ในระหว่างการให้บริการ WiFi by TrueMove H อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

15.     ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯ ในพื้นที่ที่มี WiFi by TrueMove H hotspots ทั่วประเทศ ตลอดจนพื้นที่ที่มี KSC hotspot ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (“KSC”) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ WiFi by TrueMove H ได้ที่
www.truewifi.net หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0-2900-9000 กด 89 และสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ KSC ได้ที่ www.ksc.co.th
 
16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 30 นาที (Idle Time Out) ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ 

17. ทรูมูฟ เอช และทรู อินเทอร์เน็ตจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi by TrueMove H ของทรู อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความ ปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบป้องกันไวรัส)

18. ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้

19. ทรูมูฟ เอช และทรู อินเทอร์เน็ตสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็กเกจนี้ในกรณีที่มีการประกาศใช้หรือมี การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

20. ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามแพ็กเกจนี้ หากทรูมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอแพ็กเกจ นี้หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือ การไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้

21.    ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของแพ็กเกจนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ผ่านทางช่องทางที่ทรูมูฟ เอชพิจารณาเห็นสมควร

22.    สิทธิใดๆ ในแพ็กเกจการใช้บริการข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

23.    "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตุประสงค์เพื่อการสื่อสาร เฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟ เอช  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน  หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย  หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

        หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา  ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ  หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไป ใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.)    ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการหรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือ เชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ ทรูมูฟ เอชไม่ว่าในทางใดๆ  หรือ
(2.)     ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล  หรือ
(3.)     ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

24. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่างๆ ของ ทรูมูฟ ใน
www.truemove-h.com หรือสอบถาม 1331

25. บริการฯ นี้ เป็นบริการแบบสาธารณะและแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ ใช้งานอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการกับจุดติดตั้ง สัญญาณWiFi ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งสัญญาณWiFi และระบบสัญญาณWiFiอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ การติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ Server และ Routerของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งาน ดังนั้น บริษัทฯจะไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่าอัตราความเร็วที่ผู้ใช้บริการได้รับจะ เท่ากับความเร็วที่กำหนดไว้

26.  ตรวจสอบรายละเอียดและพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H เพิ่มเติมได้ที่
www.truewifi.net หรือสอบถาม 02-900-9000 กด 89

 Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4030
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/14-15 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-382-211

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com