ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง
 


dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


www.facebook.com/siamsim.pptimeLive Chat Software for Website

QR
ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปร ทรูมูฟ 299 ฟรียกก๊วน 24 ชั่วโมง (โบนัส 50 บาท นาน 6 เดือน)

 

1 รายการ ส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรู มูฟในระบบรายเดือน  ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2554 ถึง 8 มีนาคม 2554 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ 

2 อัตราค่าใช้บริการสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ มีรายละเอียดดังนี้
     2.1 อัตราค่าใช้บริการนับตั้งแต่วันที่สมัครใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้ ค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน  299 บาท โดยค่าใช้บริการโทรออกทั้งในส่วนที่เหมาจ่าย และส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายดังกล่าวข้างต้นจะคิดค่าบริการในอัตราดังต่อไป นี้
          2.1.1 โทรไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ
          2.1.2 นอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ข้างต้น นาทีแรก 2 บาท และนาทีที่ 2 เป็นต้นไป นาทีละ 1 บาท โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
          2.1.3 อัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน  โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำดังกล่าวในข้อ 2.1 รวมทั้งค่าใช้บริการส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.2  ค่าบริการ GPRS ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 และค่าบริการเสริมต่างๆ ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
     2.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสค่าโทรเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 50 บาทต่อเดือน นาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้  สำหรับการโทรออกนอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทรูมูฟจะทำการหักค่าโทรจากโบนัสค่าโทรดังกล่าวนี้จนหมดก่อน  แล้วจึงจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมเป็นค่าใช้บริการส่วนเกินจากผู้ใช้บริการ ต่อไป  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้ค่าโทรดังกล่าวไม่หมดในเดือนใดจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ใน เดือนต่อไปได้ 

3. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 ทั้งหมด ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ รวมตลอดถึงบริการเสริมตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐาน บริการเสริมประเภท การส่งข้อความ, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน ระหว่างประเทศ (International Roaming) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ

4. ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถขอรับบริการ Welcome Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้:
     4.1 บริการโอนย้ายข้อมูลในสมุดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากซิมการ์ดเดิมไปยังซิมการ์ดทรูมูฟ  
     4.2 บริการส่ง SMS แจ้งเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ ใหม่ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆในซิมการ์ดเดิม โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการในประเทศ และสามารถส่งข้อความได้เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนการส่งสูงสุดไม่เกิน 250 เลขหมาย
     4.3 บริการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เดิม ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ซิมการ์ดเสียหายหรือสูญหาย โดยใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
     4.4 บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อยอดค่าใช้บริการครบจำนวนค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือนที่ กำหนด (ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเพื่อใช้บริการนี้)

5. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. โบนัสค่าโทรข้างต้นไม่สามารถแลก  คืน  หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดได้ด้วย

7. รายการ ส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus แต่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิว และรายการส่งเสริมการขาย อัพสปีด SUPER hi-speed Internet ได้

8. "วัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตุประสงค์เพื่อการสื่อสาร เฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่ว ไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟ  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน  หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย  หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
  หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตาม วรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา  ทรูมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ  หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไป ใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ทรู มูฟไม่ว่าในทางใดๆ  หรือ
     2.  ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล  หรือ
     3.  ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่สมัครใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

10. หาก มีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงหรือ ระงับ ยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อเสนอนี้ ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก อัตราค่าบริการ ตลอจนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางที่ทรูมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หากทรูมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่ง เสริมการขายนี้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดวัถุประสงค์ของรายการส่ง เสริมการขายนี้หรือการทำการอันไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมหรือกระทำการใดที่ผิด กฎหมาย ศีลธรรมหรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขาย นี้

13. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการกำหนดเลขหมายที่ผู้สมัครใช้บริการสามารถเลือกจดทะเบียนเปิด ใช้บริการได้ เฉพาะกลุ่มเลขหมายที่ทรูมูฟ เห็นสมควร

14. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่างๆของทรูมูฟ ใน www.truemove.com หรือสอบถาม 1331

 Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4001
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/14-15 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-382-211

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com