ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง


dot dot


QR

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปร ทรูมูฟ 299 ฟรียกก๊วน 24 ชั่วโมง (โบนัส 50 บาท นาน 6 เดือน)

 

1 รายการ ส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรู มูฟในระบบรายเดือน  ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2554 ถึง 8 มีนาคม 2554 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ 

2 อัตราค่าใช้บริการสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ มีรายละเอียดดังนี้
     2.1 อัตราค่าใช้บริการนับตั้งแต่วันที่สมัครใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้ ค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน  299 บาท โดยค่าใช้บริการโทรออกทั้งในส่วนที่เหมาจ่าย และส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายดังกล่าวข้างต้นจะคิดค่าบริการในอัตราดังต่อไป นี้
          2.1.1 โทรไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ
          2.1.2 นอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ข้างต้น นาทีแรก 2 บาท และนาทีที่ 2 เป็นต้นไป นาทีละ 1 บาท โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
          2.1.3 อัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน  โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำดังกล่าวในข้อ 2.1 รวมทั้งค่าใช้บริการส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.2  ค่าบริการ GPRS ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 และค่าบริการเสริมต่างๆ ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
     2.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสค่าโทรเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 50 บาทต่อเดือน นาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้  สำหรับการโทรออกนอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทรูมูฟจะทำการหักค่าโทรจากโบนัสค่าโทรดังกล่าวนี้จนหมดก่อน  แล้วจึงจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมเป็นค่าใช้บริการส่วนเกินจากผู้ใช้บริการ ต่อไป  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้ค่าโทรดังกล่าวไม่หมดในเดือนใดจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ใน เดือนต่อไปได้ 

3. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 ทั้งหมด ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ รวมตลอดถึงบริการเสริมตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐาน บริการเสริมประเภท การส่งข้อความ, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน ระหว่างประเทศ (International Roaming) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ

4. ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถขอรับบริการ Welcome Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้:
     4.1 บริการโอนย้ายข้อมูลในสมุดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากซิมการ์ดเดิมไปยังซิมการ์ดทรูมูฟ  
     4.2 บริการส่ง SMS แจ้งเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ ใหม่ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆในซิมการ์ดเดิม โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการในประเทศ และสามารถส่งข้อความได้เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนการส่งสูงสุดไม่เกิน 250 เลขหมาย
     4.3 บริการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เดิม ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ซิมการ์ดเสียหายหรือสูญหาย โดยใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
     4.4 บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อยอดค่าใช้บริการครบจำนวนค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือนที่ กำหนด (ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเพื่อใช้บริการนี้)

5. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. โบนัสค่าโทรข้างต้นไม่สามารถแลก  คืน  หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดได้ด้วย

7. รายการ ส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus แต่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิว และรายการส่งเสริมการขาย อัพสปีด SUPER hi-speed Internet ได้

8. "วัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตุประสงค์เพื่อการสื่อสาร เฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่ว ไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟ  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน  หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย  หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
  หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตาม วรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา  ทรูมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ  หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไป ใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ทรู มูฟไม่ว่าในทางใดๆ  หรือ
     2.  ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล  หรือ
     3.  ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่สมัครใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

10. หาก มีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงหรือ ระงับ ยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อเสนอนี้ ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก อัตราค่าบริการ ตลอจนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางที่ทรูมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หากทรูมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่ง เสริมการขายนี้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดวัถุประสงค์ของรายการส่ง เสริมการขายนี้หรือการทำการอันไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมหรือกระทำการใดที่ผิด กฎหมาย ศีลธรรมหรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขาย นี้

13. ทรูมูฟ ขอสงวนสิทธิในการกำหนดเลขหมายที่ผู้สมัครใช้บริการสามารถเลือกจดทะเบียนเปิด ใช้บริการได้ เฉพาะกลุ่มเลขหมายที่ทรูมูฟ เห็นสมควร

14. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่างๆของทรูมูฟ ใน www.truemove.com หรือสอบถาม 1331

 Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4030
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/34-36 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-255-529

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com