ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง


dot dot


QR

ใช้ทรู 1 บริการ ได้ฟรีกล่องดูทรูวิชั่นส์

ใช้ทรู 1 บริการได้ฟรี สมัคร ทรูมูฟ เอช 399 บาท/เดือน หรือ เน็ตทรูออนไลน์ 599 บาท/เดือน ชึ้นไป รับกล่องไปดูฟรี รายการคุณภาพ จาก ทรูวิชั่นส์ กว่า 60 ช่อง แบบไม่มีข้อผูกมัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “รายการส่งเสริมการขาย ยิ่งใช้ทรูเพิ่มยิ่งคุ้ม (คุ้ม 1)”เพื่อรับสิทธิยืมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทรูไลฟ์ พลัส สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช หรือลูกค้าทรู ออนไลน์

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็น ผู้สมัคร  หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟ เอช”) ในรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ขึ้นไป  หรือ

1.2 เป็น ผู้สมัคร  หรือผู้ใช้บริการ อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรูออนไลน์”) แบบผ่านสายโทรศัพท์ (xDSL) แพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ขึ้นไป หรือแบบผ่านสายเคเบิ้ล (DOCSIS) แพ็กเกจ 599 บาท/เดือน และ 699 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงกำหนดก่อน

2. เมื่อ ผู้ใช้บริการลงทะเบียน ณ ทรู ช้อป หรือตัวแทนจำหน่าย  และตกลงใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช  หรือบริการอินเตอร์เน็ตของทรูออนไลน์  ผู้ใช้บริการจะได้รับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ซึ่งประกอบด้วย กล่องรับสัญญาณ,  สมาร์ทการ์ด, และรีโมท คอนโทรล  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงชุดจานรับสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ) ของบริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด (“ทรู ไลฟ์ พลัส”) ไปใช้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

2.1 เป็น ผู้สมัคร  หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช  ในรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ขึ้นไป  หรือ

2.2 เป็นผู้สมัคร  หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต XDSL 599 บาทขึ้นไป (ทุกความเร็ว) หรือ DOCSIS เฉพาะรายเดือน 599 บาท และ รายเดือน 699 บาทเท่านั้น ของ ทรูออนไลน์  

3. ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  ทรู ไลฟ์ พลัส จะจัดส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้แก่ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ภายใน  30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนตามข้อ 2. โดยทรู ไลฟ์ พลัส ตกลงรับประกันกล่องรับสัญญาณดาวเทียมตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการซ่อมบำรุงที่บ้าน 500 บาทต่อครั้ง (ถ้ามี)

4. ราย ละเอียดการรับชมช่องรายการจากการแพร่ภาพและเสียงผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทรู ไลฟ์ พลัส จำนวน 64 ช่อง  ดังนี้ ฟรีทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS, shopping network, ซุปเปอร์ บันเทิง, Home&Food Channel, Travel Channel, Reality Channel, Fox channel, TNN 24, TNN2, Money Channel, DLTV, AFMV, T sports channel, สยามกีฬา, Football Siam TV, Speed, Miracle of Life TV, MCOT1, Asean TV, TGN, ETV, Very, Star Soccer, Rama Channel, Work Point TV, IN Channel, Bangkok City Channel, True Plook Panya, True Vision Channel 10, True Select, KBS World, Cartoon Club, Toon Channel, True Life TV, Majung, ไทย ไทย, True Film Asia, True Explore1, True Music,Voice TV, Apple one, M Channel, 8 Infinity, HayHa และ True Sport 7

ทั้งนี้ การแพร่สัญญาณช่องรายการข้างต้นเป็นไปตามที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ทรู วิชั่นส์”)และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องของช่องรายการนั้นๆ (ถ้ามี) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกช่องรายการได้โดยขึ้นอยู่กับทรู วิชั่นส์ และ/หรือผู้ให้บริการของช่องรายการนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

5. กล่อง รับสัญญาณดาวเทียมข้างต้นนี้  สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ (จาน) ระบบ KU Band เพื่อรับชมช่องรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. เท่านั้น

6. ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  หากผู้ใช้บริการยกเลิก  หรือถูกระงับ หรือถูกยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช  หรือบริการอินเตอร์เน็ตของทรูออนไลน์ หรือถูกยกเลิกการขอรับสิทธิรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม  ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ (จอดำ) และผู้ใช้บริการตกลงนำกล่องรับสัญญาณดาวเทียมคืนให้แก่ทรู ไลฟ์ พลัส ในสภาพดีพร้อมใช้งานภายใน 14 วันนับแต่วันที่ยกเลิก

7. ตลอดระยะเวลาการใช้งานไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  หากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเสียหาย  หรือสูญหาย  ผู้ใช้บริการตกลงแจ้งให้ทรู ไลฟ์ พลัส ทราบทันที  และตกลงชำระค่าเสียหายให้แก่ทรู ไลฟ์ พลัส เป็นจำนวน 1,200 บาท หรือจำนวนอื่นใดใดตามที่ทรู ไลฟ์ พลัส กำหนด  แต่จะไม่เกินกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น  

8. ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  ทรู ไลฟ์ พลัส อาจให้สิทธิยืมใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมในรุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน  หากกล่องรับสัญญาณในรุ่นเดิมหมด

9. รายการ ส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทฯ (บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด  และ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด) ( รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกสมัครใช้บริการที่ www.truelifeplus.com หรือหมายเลข 02-900-9119 หรือสอบถามพนักงานขายที่ทรู ช้อป, ทรูมูฟ ช้อป และตัวแทนจำหน่ายที่ กำหนด 

10. ผู้ ใช้บริการสามารถดำเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ด้วยตนเอง  หรืออาจให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ ผู้ใช้บริการเอง  โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อคุณภาพการติดตั้งของตัวแทนจำหน่ายแต่ อย่างใดทั้งสิ้น

11. ทรู ไลฟ์ พลัสขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการ   แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข  หรืออัตราค่าบริการตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

12. "วัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริต ตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำ เท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท  หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน  หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย  หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิข้างต้นได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ  หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำสิทธิไป ใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ บริษัทไม่ว่าในทางใดๆ หรือ

2. ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล  หรือ

3. ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

13. บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้สิทธิดังกล่าวนี้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มี คุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด  ตลอดจนสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม  หรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด  หรือแต่บางส่วน หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสิทธิในการใช้ รายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนำบริการต่างๆ ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

15. หาก มีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อเสนอนี้  หรือเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของผู้ร่วมรายการที่เกี่ยวข้อง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบริการต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. สิทธิ พิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด  หรือของอื่นใดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ ด้วย

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจ ทรูโนว-เลจ เพื่อรับชมช่องรายการเพิ่ม 13 ช่อง โดยจะมีค่าบริการเดือนละ 199 บาทสำหรับแบบรายเดือน และ 300 บาทสำหรับแบบเติมเงิน (สามารถสั่งซื้อแบบ 100 บาทสำหรับ 10 วัน) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ (จอดำ) กรณีสินค้าหลัก (ทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน์) อยู่ในสถานะยกเลิก หรือถูกระงับ

 


 

 

CALL CENTER. 080-3123-888 , 080-3123-999

( ทุกวัน 8.00 - 23.00 น. )

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 02-672-9999

ต่างจังหวัด 043-255-444 , 043-710-555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทรูไลฟ์ พลัส

ใช้ทรูครบ 3 บริการ ได้ลด 10% ทุกบริการ ทุกเดือน
ใช้ทรู 2 บริการ ได้เพิ่ม สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์
ใช้ทรู 2 บริการ ได้เพิ่ม สำหรับทรูมูฟ เอช
ใช้ทรู 2 บริการ ได้เพิ่ม สำหรับลูกค้าเน็ตทรูออนไลน์
กล่องทรูไลฟ์พลัส + จานแดงทรูชั่นส์ ไม่มีรายเดือน
เล่นเน็ต+ดูทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจ ความแรงพร้อมความสนุก
ทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็กเกจ
TrueLife Plus (กล่องทรูไลฟ์พลัส)Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4030
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/34-36 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-255-529

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com